Image

Om kliniken

Huddinge Pedodonti är en privat barn- och ungdomsklinik som öppnade i maj 2020 och bedriver specialisttandvård för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 23 år

Vi bedriver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm och i närheten av vår klinik finns även andra vårdgivare som vi samarbetar med.

Kompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.

Banner Image

Huddinge Pedodonti team

Vi på Huddinge Pedodonti vill kunna erbjuda patienterna och familjerna barntandvård där specialistkompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.

barntandläkare, verksamhetschef

barntandläkare

tandhygienist

tandsköterska

arbetsledare

Värdegrund Huddinge Pedodonti

Kliniken öppnade i Maj 2020 för att erbjuda professionell och effektiv tandvård till barn och ungdomar, inom ramen för avtalet med Region Stockholm. Vi förbinder oss att följa de lagar och avtal som vi är ålagda att följa.

Values Image

Vår värdegrund utgår från följande principer:

Barnet i centrum

Barnets och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska, utifrån barnets ålder och mognad, respekteras.

Samverkan

Vi ska verka för tillgänglighet och samverkan med våra vårdgrannar: BVC, vårdcentral, skola, BUP, barnsjukhusen och Socialtjänsten.

Jämlikhet

Vårt mål är att barn och familjer, personal och uppdragsgivare Region Stockholm, upplever Huddinge Pedodonti som en professionell mottagning där alla behandlas jämlikt oavsett kön, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet, samt sexuell identitet och sexuell läggning.

Arbetsmiljö

Medarbetare på Huddinge Pedodonti ska uppleva arbetsmiljön trivsam och att den främjar för ett långt och hållbart arbetsliv.

Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och Hälso- och Sjukvårdslagen, avseende journalföring, sekretess, anmälningsskyldighet och övriga etiska och juridiska riktlinjer.

Miljö

Vi är ett miljödiplomerat företag. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete bland annat genom att göra aktiva leverantörsval, årliga miljöutbildningar för personalen och hushållning med våra resurser.